Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Duo-coaching

 1. Algemeen

Duo-coaching is opgericht door Mirjam van Leeuwen, gevestigd te Doesburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 5148.5591.

Duo-coaching richt zich op coachen met inzet van honden. Dit kunnen onze eigen honden zijn, maar ook met de hond van een cliënt.

Daarnaast exploiteren wij andere honden activiteiten. Hiervoor gelden de voorwaarden die zijn opgenomen onder het kopje ‘hondenspeeltuin’.

 

 1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Duo-coaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

 

 1. Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van te voren wordt afgezegd, hoeft de voor u gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur worden de kosten van de betreffende sessie in rekening gebracht.

 

 1. Tarieven

De tarieven worden tijdens het intakegesprek met u doorgenomen.

Kort overleg, telefonisch of per e-mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen tot maximaal 6 maanden na het coachtraject.

Mocht dat ontoereikend zijn en wordt de duur van een kwartier overschreden, dan wordt die tijd in rekening gebracht of maken we een afspraak.

 

 1. Betalingsvoorwaarden.

Voor de betaling ontvangt u een factuur. De ouder/verzorger van het kind of de cliënt verplicht zich de betaling binnen veertien dagen na de factuurdatum zelf over te maken naar de rekening van Duo-coaching, NL56RABO0304 48 03 98.

Als niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Duo-coaching een betalingsherinnering. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 12,50 in rekening gebracht. Indien na de betalingsherinnering het verschuldigde bedrag niet bijtijds is bijgeschreven op de rekening van Duo-coaching, zijn wij genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen gegeven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, comfort de wet, volledig voor uw rekening.

Bij een betalingsachterstand is Duo-coaching gerechtigd verdere behandelingen op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind of de cliënt aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

 

 1. Aansprakelijkheid

Het advies van Duo-coaching is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Duo-coaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten van Duo-coaching.

Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt Duo-coaching u aan eerst contact op te nemen met uw huisarts. Zie ook ons contract.

 

Voor de inzet van de hond van de cliënt, verwijzen wij naar de voorwaarden onder het kopje “hondenspeeltuin” op onze site www.duo-coaching.nl

 

 1. Observatie en verslag

Op verzoek van de ouders/verzorgers van het kind bezoekt de kindercoach de school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Dit bezoek duurt maximaal anderhalf uur. Duo-coaching stuurt hiervoor de factuur naar de ouders/verzorgers van het kind.

Op verzoek van de cliënt of de ouders van de cliënt kan een schriftelijk verslag voor derden (bijvoorbeeld de school) worden gemaakt. Dit verslag wordt door Duo-coaching verzorgd.

 

 1. Begeleiding kinderen t/m 18 jaar

Duo-coaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en eveneens zijn/haar toestemming geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enigerlei wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij of zij de consequenties daarvan op zich neemt. Duo-coaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

 1. Vertrouwelijkheid

Duo-coaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van coaching sessies. Duo-coaching werkt in het belang van het kind en volgens de rechten van het kind. Dit houdt in dat inhoudelijke informatie vanuit de sessie alleen besproken wordt na toestemming van het kind. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger.

 

 1. Meldcode

Duo-coaching is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling en aan de code huiselijk geweld.

 

 1. Huishoudelijke regels

Er is geen wachtruimte aanwezig in de praktijk. Dit betekent dat de ouder het kind brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt.

Na de coaching sessie is er eventueel kort de gelegenheid voor de ouder om te zien wat het kind heeft gedaan of gemaakt.

Na een aantal sessies volgt een evaluatiegesprek waarin de voortgang van de hulpvraag wordt besproken.

Tijdens de sessie wordt niet gegeten in belang van de hond.

Ook wordt de mobiele telefoon, door alle partijen, uitgezet.